Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot SkillGenie, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen in deze SkillGenie zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie

 • Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van downloadbaar materiaal op de website van SkillGenie tijdelijk te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  • het materiaal wijzigen of kopiëren;
  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen de software op de website van SkillGenie te decompileren of reverse-engineeren;
  • verwijder alle copyright of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal; of
  • breng het materiaal over naar een andere persoon of ‘spiegel’ het materiaal op een andere server.
 • Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door het bedrijf worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op de website van SkillGenie wordt geleverd ‘zoals het is’. SkillGenie geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft SkillGenie geen garanties of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

SkillGenie is in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van SkillGenie, zelfs als SkillGenie of een geautoriseerd van SkillGenie is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

Het materiaal dat op de website van SkillGenie verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. SkillGenie garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. SkillGenie kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. SkillGenie verbindt zich er echter niet toe om de materialen bij te werken.

6. Links

SkillGenie heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat SkillGenie de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

SkillGenie kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van SkillGenie valt onder de wetten van de eigen jurisdictie van de eigenaar van SkillGenie, ongeacht de wetsconflictbepalingen.